На главную

Официальные сборы

Истории

История: Принципы Эдисона

Основные принципы Эдисона: Практичность: "Не стоит изобретать то, что нельзя применить на практике". Упорство: "Если есть амбиции, а также желание и силы трудиться и днем и ночью, то любые - даже самые амбициозные - планы подвластны человеку»

Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. №1716. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів.

Код збору Вид збору Розмір збору, гривень
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну модель
10100 За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти 800
додатково за кожний пункт понад три 80
Примітка. Формулою винаходу (корисної моделі) міжнародної заявки вважається формула в її кінцевій редакції, що прийнята Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та відображена у перекладі цієї заявки на українську мову  
10200 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) 400
10300 За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) українською мовою та/або документа про сплату збору за подання заявки 400
10400 За подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки на винахід (корисну модель) в Україні 100
10500 За продовження строку права на пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) 100
10600 За продовження строку подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) 100
10700 За продовження строку подання копії попередньої заявки на винахід (корисну модель) 100
10800 За продовження строку надходження перекладу попередньої заявки на винахід (корисну модель) українською мовою 400
10900 За подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід (корисну модель), що не є очевидною чи технічною 800
за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної моделі), якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується кількість пунктів 80
за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід збільшується кількість таких пунктів 3000
11000 За подання заявником заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) зміни, що виникла через залежні від нього обставини:  
11001 свого імені (найменування) 100
11002 своєї адреси 100
11003 адреси для листування 100
11004 імені свого представника 100
11005 адреси свого представника 100
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки на винахід (корисну модель) понад одну 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 11001 - 11005
11100 За подання заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 600
11200 За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи 400
11300 За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи 400
11400 За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки 100
11500 За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту 100
11600 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт 3000
додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один 3000
11700 За подання клопотання про продовження строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та /або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи 400
11800 За подання клопотання про поновлення строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та/або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи 400
11900 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) 400
12000 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) 400
12100 За подання заяви про перетворення заявки 400
Примітка. Подання цієї заяви не впливає на обов'язок у разі необхідності сплатити збір за кодом 11600  
12200 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) 1700
12300 За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) 400
12400 За публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 200
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу (корисної моделі) і реферату (сумарно), що містяться у заявці 10
12500 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель) 400
12600 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 400
12700 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель) 400
12800 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 400
12900 За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру щодо відомостей про певний патент на винахід (корисну модель) 100
13000 За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту на винахід (корисну модель) за ініціативою власника патенту 800
13100 За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель) 100
13200 За подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент на винахід, з метою перетворення цього патенту в патент на винахід У РОЗМІРІ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗГІДНО З КОДОМ 11600
13300 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 400
13400 За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 400
13500 За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 600
13600 За подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання деклараційного патенту на винахід недійсним У РОЗМІРІ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗГІДНО З КОДОМ 11600
13700 За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання патенту (деклараційного патенту) на корисну модель недійсним 1100
13800 Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки:  
13801 перший 300
13802 другий 300
13803 третій 400
13804 четвертий 500
13805 п'ятий 600
13806 шостий 700
13807 сьомий 800
13808 восьмий 900
13809 дев'ятий 2100
13810 десятий 2100
13811 одинадцятий 2100
13812 дванадцятий 2100
13813 тринадцятий 2100
13814 чотирнадцятий 2100
13815 п'ятнадцятий 3800
13816 шістнадцятий 3800
13817 сімнадцятий 3800
13818 вісімнадцятий 3800
13819 дев'ятнадцятий 3800
13820 двадцятий 3800
13821 двадцять перший 3800
13822 двадцять другий 3800
13823 двадцять третій 3800
13824 двадцять четвертий 3800
13825 двадцять п'ятий 3800
Примітки:
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу
50 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13801 - 13825
2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку 150 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13801 - 13825
13900 Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки:  
13901 перший 300
13902 другий 300
13903 третій 400
13904 четвертий 500
13905 п'ятий 600
13906 шостий 700
13907 сьомий 800
13908 восьмий 900
13909 дев'ятий 2100
13910 десятий 2100
Примітки:
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання корисної моделі
50 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13901 - 13910
2. Цей збір у разі сплати його протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку 150 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13901 - 13910
14000 За подання клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу 400
14100 За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного у законі строку 100
14200 За пересилання міжнародної заявки згідно з правилом 14 Інструкції до Договору про патентну кооперацію 1300
14300 За підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів згідно з правилом 17.1 (b) Інструкції до Договору про патентну кооперацію 400
додатково за кожний аркуш починаючи з тридцять першого 5
14400 За подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР на винахід 100
14500 За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності 200
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок
20100 За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка 800
додатково за кожний варіант:  
з другого по десятий включно 100
понад десятий 350
20200 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок 400
20300 За подання заяви про виправлення в заявці на промисловий зразок помилки, що не є очевидною чи технічною 800
20400 За подання заявником заяви про внесення до заявки на промисловий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини:  
20401 свого імені (найменування) 100
20402 своєї адреси 100
20403 адреси для листування 100
20404 імені свого представника 100
20405 адреси свого представника 100
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 20401 - 20405
20500 За подання заяви про внесення до заявки на промисловий зразок змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 600
20600 За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи 400
20700 За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи 400
20800 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок 400
20900 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок 400
21000 За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту у чорно-білому зображенні 150
додатково за публікацію у кольоровому зображенні 100
21100 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць 400
21200 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок 400
21300 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок 400
21400 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок 400
21500 За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок 100
21600 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок 100
21700 За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту 800
21800 За видачу дубліката патенту на промисловий зразок 100
21900 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок 1700
22000 За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок 400
22100 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки:  
22101 перший 100
22102 другий 100
22103 третій 400
22104 четвертий 500
22105 п'ятий 600
22106 шостий 700
22107 сьомий 900
22108 восьмий 1200
22109 дев'ятий 1500
22110 десятий 1800
22111 одинадцятий 1800
22112 дванадцятий 1800
22113 тринадцятий 3300
22114 чотирнадцятий 3300
22115 п'ятнадцятий 3300
Примітки:
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка
50 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 22101 - 22115
2. Цей збір у разі сплати його протягом шести місяців після встановленого законом строку 150 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 22101 - 22115
22200 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка 400
22300 За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок 600
22400 За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка 400
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС)
30100 За подання заявки на реєстрацію топографії ІМС 800
30200 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на реєстрацію топографії ІМС 400
30300 За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною 800
30400 За подання заявником заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС зміни, що виникла через залежні від нього обставини:  
30401 свого імені (найменування) 100
30402 своєї адреси 100
30403 адреси для листування 100
30404 імені свого представника 100
30405 адреси свого представника 100
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 30401 - 30405
30500 За подання заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 600
30600 За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи 400
30700 За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи 400
30800 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць 400
30900 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 400
31000 За публікацію про реєстрацію топографії ІМС 200
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформленої заявки 10
31100 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС 170
31200 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС 400
31300 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС 400
31400 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС 400
31500 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру топографій ІМС щодо відомостей про топографію ІМС 100
31600 За внесення до Державного реєстру топографій ІМС змін щодо реєстрації топографії ІМС за ініціативою власника свідоцтва 800
31700 За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію топографії ІМС 100
31800 За видачу дубліката свідоцтва на топографію ІМС 100
31900 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 1700
32000 За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 400
32100 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС 400
32200 За опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС 600
32300 За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС 400
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак)
40100 За подання заявки на знак одним заявником 1000
додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці 1000
додатково за подання в заявці кольорового зображення знака 500
додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні закладу експертизи понад кількість класів, номери яких зазначено у заявці 1500
додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави "Україна" 6000
40200 За подання заявки на знак кількома заявниками 130 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДОМ 40100
40300 За подання виділеної заявки на знак 1700
40600 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак 400
40700 За ознайомлення з матеріалами заявки на знак 100
40800 За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, що не є очевидною чи технічною 800
40900 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:  
40901 свого імені (найменування) 100
40902 своєї адреси 100
40903 адреси для листування 100
40904 імені свого представника 100
40905 адреси свого представника 100
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 40901 - 40905
41000 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 600
41100 За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи 400
41200 За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи 400
41300 За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони 1000
41400 За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак 400
41500 За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак 400
41600 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом 500
41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас 150
додатково за публікацію кольорового зображення знака 100
41800 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 400
41900 За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 400
42000 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 400
42100 За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 400
42200 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг 100
42300 За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва 800
42400 За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг 100
42500 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак 1700
42600 За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на знак 400
42700 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас 3000
додатково за кожний клас понад один 300
42800 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб 130 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДОМ 42700
42900 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 42700 чи 42800
43000 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака 400
43100 За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю 600
43200 За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака 400
43300 За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 600
43400 За подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака 400
43500 За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака 600
43600 За подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака добре відомим в Україні 4000
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товару
50100 За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 1200
50200 За подання заяви про продовження строку для відповіді на запит закладу експертизи щодо надання додаткових матеріалів 400
50300 За подання заяви про поновлення строку для відповіді на запит закладу експертизи щодо надання додаткових матеріалів 400
50400 За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 100
50500 За подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 1000
50600 За подання заяви про продовження строку для відповіді на заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 400
50700 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 1700
50800 За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 400
50900 За внесення до Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів змін і уточнень або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника 800
51000 За подання клопотання про продовження строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 400
51100 За подання клопотання про поновлення строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 400
51200 За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 100
51300 За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 4000
51400 За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару у разі подання відповідної заяви протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 51300
51500 За надання витягу з Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів 100
 
©